Tha Thinh La Phai Dinh

Thả Thính Là Phải Dính

Cập nhật:
Lời tựa Tuyệt chiêu thả thính bằng âm nhạc chưa bao giờ dính đến như vậy

Nghệ sĩ tham gia