Nam Than Nhac Viet

Nam Thần Nhạc Việt

Cập nhật:
Lời tựa Đổ đứ đừ với những nam thần của làng nhạc Việt

Nghệ sĩ tham gia